ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN M-LOCKS B.V. EN M-LOCKS AB

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Waar in deze algemene verkoopvoorwaarden naar M-LOCKS wordt verwezen, wordt daaronder
verstaan M-LOCKS B.V. en M-LOCKS AB.

1.2 In deze algemene voorwaarden wordt met “afnemer” aangeduid iedere (rechts)persoon die met
M-LOCKS B.V.  en M-LOCKS AB in onderhandeling treedt en/of overeenkomsten aangaat met betrekking tot door
M-LOCKS te leveren producten en diensten.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes,
uitgevoerde of uit te voeren opdrachten en overeenkomsten. M-LOCKS wijst toepassing van
eigen algemene voorwaarden van een afnemer of andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk
van de hand.

1.4 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden binden M-LOCKS slechts indien M-LOCKS en de
afnemer deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 – Overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Een overeenkomst komt tot stand indien een
door M-LOCKS uitgebrachte aanbieding en/of offerte door de afnemer schriftelijk wordt
aanvaard. Een door de afnemer aan M-LOCKS verstrekte opdracht bindt M-LOCKS pas nadat
deze opdracht door M-LOCKS aan de afnemer schriftelijk is bevestigd.

2.2 Indien de afnemer na totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de uitvoering daarvan
verlangt, is het aan M-LOCKS om te bepalen of en zo ja onder welke (nadere) voorwaarden
deze wijzigingen in het kader van de overeenkomst nog kunnen worden geaccepteerd.

2.3 Wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, zullen slechts van kracht zijn, indien
zij schriftelijk tussen M-LOCKS en de afnemer zijn overeengekomen.

2.4 M-LOCKS is bevoegd in geval van wijzigingen in de overeenkomst, van welke aard dan ook, de
hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij de afnemer in rekening te brengen.

2.5 M-LOCKS behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen de constructie en de
samenstelling van de producten die zij levert te wijzigen indien en voor zover dit geen
wezenlijke afbreuk doet aan de overeengekomen kwaliteit van de bestelde producten.

Artikel 3– Prijzen
3.1 De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s, en in uitzonderlijke door M-LOCKS
aangegeven gevallen in Amerikaanse dollars, en exclusief BTW. Overige ingevolge de wet
verschuldigde belastingen, heffingen en rechten zijn niet in de prijs inbegrepen.

3.2 Indien met de door M-LOCKS te leveren diensten en/of producten een lager bedrag is gemoeid
dan EUR 100 (of een equivalent daarvan in Amerikaanse dollars) exclusief BTW, dan geldt dat
door M-LOCKS een zogenoemde ordertoeslag in rekening zal worden gebracht ter hoogte van
EUR 15.

Artikel 4 – Betaling
4.1 Tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient de afnemer het gehele
gefactureerde bedrag te betalen door middel van storting of overmaking op een door M-LOCKS
aangewezen bank- of girorekening binnen dertig (30) dagen na factuurdatum. Eventuele
bankkosten komen voor rekening van de afnemer.

4.2 Indien de afnemer enig door hem verschuldigd bedrag niet binnen de daarvoor gestelde termijn
voldoet, is de afnemer van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling
vereist is.
De afnemer is vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente plus 3% verschuldigd, te
berekenen per (gedeelte van de) maand over het nog openstaande bedrag.

4.3 Alle eventuele kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door M-LOCKS worden
gemaakt om de nakoming van de (betalings-)verplichtingen van de afnemer af te dwingen,
komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden hierbij vastgesteld op
15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van EUR 250, zonder dat daarvoor bewijs
behoeft te worden aangeleverd. Voornoemde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment
waarop de vordering in handen van een advocaat, deurwaarder of incassobureau is gesteld,
ongeacht of de afnemer daarvan op de hoogte is.

4.4 De afnemer is niet bevoegd op het gefactureerde bedrag enig bedrag in mindering te brengen
of het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of
meent te hebben op M-LOCKS, dan wel zijn betalingsverplichting op te schorten.

Artikel 5 –Levertijd
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van producten af magazijn van
M-LOCKS.

5.2 M-LOCKS zal zich inspannen om binnen de afgesproken levertijd na te komen. Overschrijding
van de levertijd geeft de afnemer geen recht op vergoeding van enige schade behoudens
ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van M-LOCKS.

5.3 M-LOCKS zal, indien duidelijk wordt dat zij niet kan nakomen binnen de overeengekomen dan
wel opgegeven levertijd, aan de afnemer onverwijld mededeling doen, één en ander onder
opgave van de te verwachten periode waarmee de levertijd zal worden overschreden.

Artikel 6– Transport
6.1 Alle verschuldigde vervoers- en verzekeringskosten , komen ten laste van de afnemer, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6.2 Het transport van alle producten, ook die op naam van M-LOCKS worden getransporteerd,
komt voor rekening en risico van de afnemer.

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud
7.1 Alle geleverde producten blijven uitsluitend eigendom van M-LOCKS tot aan het moment
waarop alle vorderingen van M-LOCKS op de afnemer zowel voortvloeiende uit de
overeenkomst, alsmede vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige
overeenkomsten, volledig door de afnemer zijn voldaan.

7.2 Onverminderd hetgeen in artikel 4 omtrent betaling is gesteld, is M-LOCKS in geval de afnemer
in gebreke blijft met de betaling van enige opeisbare som ten aanzien van producten die
geleverd zijn onder eigendomsvoorbehoud, gerechtigd deze producten terug te nemen.
Afnemer geeft M-LOCKS, dan wel de door M-LOCKS aangewezen derden, toestemming zijn
bedrijfsterreinen, magazijnen, fabriekshallen et cetera met dat doel te betreden. De aan de
terugname verbonden kosten zullen door M-LOCKS aan de afnemer in rekening worden
gebracht.

7.3 Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte producten verdergaande
mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven is bepaald, geldt
tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van MLOCKS
te zijn bedongen met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op
welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven bepaalde betreffende
de eigendomsvoorbehoud blijft gelden.

Artikel 8 – Garantie
8.1 Met inachtneming van het hierna gestelde staat M-LOCKS gedurende een periode van twee (2)
jaren na de productiedatum zoals aangegeven op de geleverde producten in voor de
deugdelijkheid en kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de
garantie nimmer verder strekt dan de garantie zoals die door de fabrikant of de toeleveranciers
van M-LOCKS is afgegeven. M-LOCKS is gerechtigd schriftelijk een andere garantietermijn aan
te geven.

8.2 Met inachtneming van het hierna gestelde staat M-LOCKS gedurende een periode van twee (2)
jaren na de voltooiing ervan, in voor de deugdelijkheid en de kwaliteit van de door haar
geleverde diensten.

8.3 Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen en kleur die volgens handelsgebruik algemeen
kunnen worden toegelaten, en de normale slijtage van producten of onderdelen daarvan,
kunnen geen aanspraak op grond van dit artikel opleveren.

8.4 De afnemer heeft slechts een aanspraak jegens M-LOCKS op grond van dit artikel indien de
afnemer een aankoopbon dan wel factuur van de geleverde producten dan wel de verrichte
diensten aan M-LOCKS kan overhandigen en heeft gehandeld conform artikel 9 van deze
voorwaarden.

8.5 De garanties gelden niet indien het gebrek, of de eraan verbonden opgelopen schade te wijten
is aan het niet in acht nemen van de geldende gebruiksvoorschriften, het gevolg is van een
inbouw anders dan omschreven in meegeleverde montage handleiding, welke niet heeft
plaatsgevonden door of namens M-LOCKS, het gevolg is van het vergeten zijn van de code dan
wel het gevolg is van een van buiten afkomende oorzaak of een onoordeelkundig gebruik.

Artikel 9– Reclame
9.1 De afnemer dient bij de in ontvangstneming van de producten en/of na realisatie van de
verrichte diensten te controleren of de producten en/of verrichte diensten met de bestelling c.q.
de opdracht overeenstemmen.

9.2 Klachten over geleverde producten en/of verrichte diensten dienen door de afnemer binnen één
week na levering respectievelijk voltooiing schriftelijk aan M-LOCKS te worden meegedeeld.
Onzichtbare gebreken of beschadigingen dienen binnen één week nadat de afnemer het gebrek
heeft ontdekt of in redelijkheid had kunnen ontdekken aan M-LOCKS ter kennis te zijn gebracht.
Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen één week na factuurdatum
schriftelijk aan M-LOCKS te worden meegedeeld. Indien klachten niet tijdig zoals voornoemd
worden ingediend, is M-LOCKS niet aansprakelijk.

9.3 De afnemer dient M-LOCKS in staat te stellen de gereclameerde producten in originele staat te
controleren op straffe van verval van rechten.

Artikel 10– Afhandeling klachten en overige vorderingen
10.1 M-LOCKS zal in geval van een klacht zoals bedoeld in artikel 9 ter harer keuze afnemer
verzoeken de producten aan haar te (laten) retourneren of een deskundige inschakelen die ter
plaatse van afnemer de producten zal controleren.

10.2 Indien M-LOCKS producten aan haar heeft (laten) retourneren en, naar haar uitsluitend oordeel,
de producten niet deugdelijk zijn en/of niet voldoen aan de gestelde kwaliteitsvereisten dan zal
M-LOCKS de producten repareren dan wel vervangen. De hiermee gepaard gaande kosten
komen volledig voor haar rekening indien en voorzover M-LOCKS toerekenbaar tekort is
geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, tenzij het bepaalde in artikel 8.5 toepassing
vindt.

10.3 Indien M-LOCKS een deskundige heeft ingeschakeld die ter plaatse van afnemer de
producten/diensten zal controleren, dan zullen de hiermee gepaard gaande kosten (zijnde loonen
reiskosten) volledig voor rekening van M-LOCKS komen indien en voorzover naar haar
uitsluitend oordeel de producten/diensten niet deugdelijk zijn en/of niet voldoen aan de gestelde
kwaliteitsvereisten, tenzij het bepaalde in artikel 8.5 toepassing vindt.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van M-LOCKS of haar rechtsgeldige
vertegenwoordigers, is de aansprakelijkheid van M-LOCKS beperkt tot maximaal de
factuurwaarde van de geleverde producten en/of de verrichte diensten waarop de gegrond
bevonden klacht(en) betrekking heeft c.q. hebben.

11.2 M-LOCKS is nimmer, ook niet in het geval van opzet of grove schuld, aansprakelijk voor
enigerlei gevolgschade.

Artikel 12 – Ontbinding
12.1 Indien de afnemer dan wel M-LOCKS in staat van faillissement geraakt of dreigt te geraken,
surséance van betaling is verleend, schuldsanering is uitgesproken of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, is de andere partij
gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat een
ingebrekestelling is vereist, te ontbinden.

12.2 Onverminderd het bepaalde in het voorafgaande lid heeft M-LOCKS tevens het recht op
vergoeding door de afnemer van door haar geleden schade, kosten, rente en dergelijke.

Artikel 13 – Overmacht
13.1 M-LOCKS is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens
de wet of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.2 Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, of met zekerheid zal duren,
is ieder der partijen gerechtigd de onderhavige overeenkomst(en) te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Als zich een situatie van overmacht
voordoet, zal de betrokken partij hiervan schriftelijk aan de andere partij mededeling doen onder
overlegging van de nodige bewijsstukken.

Artikel 14– Intellectuele eigendomsrechten
14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, rusten alle intellectuele
eigendomsrechten, waaronder mede verstaan auteursrechten, modelrechten, octrooirechten,
databankrechten, handelsnaamrechten en merkrechten, ter zake van door M-LOCKS en haar
werknemers bij de uitvoering van (een) overeenkomst(en) ontworpen en/of vervaardigde en/of
aangepaste producten en anderszins ter beschikking gestelde producten, bij M-LOCKS, diens
licentiegevers of diens toeleveranciers, ongeacht of de afnemer daarvoor heeft betaald.

14.2 Indien M-LOCKS in afwijking van artikel 14.1 bereid is zich te verbinden tot overdracht van een
recht van intellectuele eigendom of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis slechts
schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan.

14.3 De afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene
voorwaarden en/of de wet uitdrukkelijk zijn toegekend en/of voortvloeien uit de opdracht(en)
met M-LOCKS.

14.4 Het is de afnemer niet toegestaan, om enige aanduiding van auteursrecht, merkenrecht,
handelsnaamrecht of een ander recht van intellectuele eigendom, uit de aan hem ter
beschikking gestelde producten te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen
omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de ter beschikking gestelde
producten.

Artikel 15– Conversie
15.1 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarde niet rechtsgeldig zou blijken te zijn, blijven
de overige bepalingen onverkort in stand. In plaats van de eventuele ongeldige bepaling treden
als dan bepalingen in de plaats waarvan gelet op de bedoeling van partijen de strekking zoveel
mogelijk overeenkomt met de ongeldige bepaling.

Artikel 16 – Rechtskeuze en bevoegde rechter
16.1 Op aanbiedingen, offertes, uitgevoerde of uit te voeren opdrachten, overeenkomst(en) tussen
M-LOCKS en de afnemer en onderhandelingen daaromtrent, is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

16.2 Alle geschillen die hieruit voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van M-LOCKS of, zulks naar keuze van
M-LOCKS overeenkomstig het Arbitrage Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of
door de bevoegde rechter in vestigingsplaats van de afnemer.

16.3 Hetgeen hiervoor is bepaald laat onverlet dat partijen in gezamenlijk overleg kunnen besluiten
om geschillen te laten beslechten door middel van mediation, bindend advies of arbitrage.

Artikel 17 – Vertalingen
De algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, Duitse en Engelse taal gesteld; de Nederlandse
tekst is bij enig verschil van inhoud en strekking bindend.

Nederland Hoofdkantoor

M-LOCKS BV
Vlijtstraat 40
7005 BN Doetinchem
Bel +31 (0)314 376 876

Zweden Verkoopkantoor

M-LOCKS AB
Partihandlarvägen 47, 2 tr.
12044 Årsta
Bel +46 (0)8 746 06 30

Malaysia Verkoopkantoor

MLOCKS South East Asia Sdn. Bhd.
57, Jalan SS 7/2
Kelana Jaya
47301 Petaling Jaya
Selangor
Bel +6017 486 3793

Nieuwsbrief

Kopieer I0Xo28Do in het onderstaande veld

M-LOCKS is lid van:
Kies een taal: NLDEENFR
© 2024 - M-LOCKS heeft haar website laten maken door Fervent Digital.